अंगरक्षक सेक्यूरीटी प्रा.लि.

चाबहिल,काठमाडौ

सुझाब फारम

उपरोक्त सम्बन्धमा यस संस्थामा सुरक्षा तथा सरसफाई सम्बन्धी काममा खटाएका कर्मचारीहरmले प्रदान गर्दै आएको सेवा थप व्यवस्थित र उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी व्यवस्थापकले (अंग रक्षक सेक्युरीटी प्रा.लि) चाहेकोले सुरक्षाकर्मी तथा सरसफाईकर्मी सम्बन्धि सुझाब तपसिलमा उल्लेख गरिदिनुहुन यहाँ समक्ष अनुरोध गर्दछौ ।

सुरक्षा कम्पनीले थप व्यवस्थित गर्नु पर्ने सुझाब भएमा
सुरक्षाकर्मी तथा सरसफाइकर्मीको नाम
सुरक्षाकर्मी तथा सरसफाइकर्मीले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरm
संस्थाको नाम